Flora- en Fauna wetgeving

Flora en Fauna Wetgeving bestendig beheer niveau 1, 2 en 3

De Flora- en faunawet is op 1 april 2002 in werking getreden. De doelstelling van de wet is de bescherming en het behoud van de gunstige staat van instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten.

Artikel 2 van de Flora en Faunawet zegt: “Eenieder neemt zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten. Deze zorg houdt in dat eenieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor de flora en fauna kunnen worden veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.”

Op 23 februari 2005 is de Flora- en faunawet gewijzigd door een inwerking getreden Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB artikel 75 Flora- en faunawet). Hierdoor biedt de Flora- en faunawet voor bepaalde soorten en ingrepen vrijstellingen, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Zo’n vrijstelling kan worden verkregen indien onder bepaalde condities wordt gewerkt met een door de Minister van LNV goedgekeurde Gedragscode.

Gezien het bovenstaande is het voor opdrachtgevers, opdrachtnemers, werkgevers en werknemers, die zich bezighouden met de uitvoering van werken buiten, van het grootste belang aantoonbare deskundigheid te bezitten inzake de vigerende Flora- en faunawet. De Gedragscode Bestendig Beheer en onderhoud Groenvoorzieningen in het kader van de Flora- en Faunawet is op 22 oktober 2014 goedgekeurd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Daarom dient eenieder die zich bezighoudt met het bestendig beheer van groenvoorzieningen te werken conform deze Gedragscode.

Om een trainingsprogramma aan te bieden dat zo specifiek mogelijk ingaat op de meest voorkomende beroepssituaties is gekozen voor een drietal niveaus, te weten:

• Niveau 1: Medewerker / Meewerkend voorman (MBO niveau 1, 2 en 3).
• Niveau 2: Opzichter / Uitvoerder (MBO niveau 4).
• Niveau 3: Werkvoorbereider / Bedrijfsleider (MBO niveau 4, HBO en hoger).
Voor elk niveau kan een persoonsgebonden certificeringtraject plaatsvinden (examinering) waardoor de opgedane kennis en kunde aantoonbaar kan worden gemaakt.


Trainingsinhoud Flora- en Faunawet bestendig beheer niveau 1
Flora en fauna komt u dagelijks tegen in bestendig beheer (BB) als u buiten aan het werk bent. Wanneer u onderhoudswerkzaamheden verricht, is het handig om alle risico’s te kennen van uw  handelen voor flora en fauna. Het is belangrijk te weten wanneer u in een risicovolle situatie werkt en hoe u schade aan flora en fauna kunt voorkomen en beperken. Ook de inhoud en achtergronden van de Flora- en Faunawet kunnen goed van pas komen in uw vakbekwame uitvoering in het beheer en de onderhoudspraktijk.

Deze tweedaagse cursus rondt u af met het landelijk erkend Certificaat Stadswerk.

Bestendig Beheer (BB 1)
Voor flora en fauna BB niveau 1 leert u als medewerker of meewerkend voorman bestendig beheer naast de basistheorie met Flora- en Faunawet ook de juiste werktechnieken. Zo kunt u zorgvuldig handelen in elke praktische situatie.

Het programma
Dag 1:
·         Basiskennis Flora & Fauna wet en natuurbeschermingswet;
·         Herkennen van 25 soorten flora en fauna;
·         Beschermde soorten;
·         Verboden uit de Flora & Fauna wet;
·         Zorgvuldig handelen;
·         Vrijstelling, gedragscode en Ontheffing;
·         Huiswerk
Dag 2:
·         Basiskennis Flora & Fauna wet en natuurbeschermingswet;
·         Bespreken huiswerk
·         Herkennen van 25 soorten flora en fauna
·         Maken casussen
·         Communicatie en werkproces
·         Examentraining
·         Examen (meerkeuze, duur 1 uur)


Trainingsinhoud Flora- en Faunawet bestendig beheer niveau 2
Bestendig beheer (BB) van de buitenruimte wordt gereguleerd door de Flora- en Faunawet. Wanneer u op operationeel niveau aanstuurt en/of controleert in bestendig beheer, krijgt u te maken met de wettelijke regels ter bescherming van flora en fauna. Deze moet u toepassen in uw werkplanning, werkinstructies, begeleiding en uitvoering van bestendig beheer. Ook is het belangrijk om alle risico’s te kennen van uw handelen voor flora en fauna.

In de tweedaagse cursus Zorgvuldig Handelen Flora- en Faunawet (niveau 2 BB) leert u omgaan met alle BB zaken in de praktijk van beheer en onderhoud in de buitenruimte in relatie tot flora en fauna. Bij voldoende resultaat van het bijbehorende examen ontvangt u het landelijk erkend Certificaat Stadswerk.

Bestendig beheer (BB2)
Voor Flora en Fauna niveau 2 BB leert u als opzichter of uitvoerder bestendig beheer elke praktische Bestendig Beheer situatie te managen conform de regels van de Flora- en Faunawet.

Het programma
Dag 1:
·         Basiskennis Flora & Fauna wet en natuurbeschermingswet
·         Herkennen van 25 soorten flora en fauna
·         Beschermde soorten
·         Verboden uit de Flora & Fauna wet
·         Zorgvuldig handelen
·         Vrijstelling, gedragscode en Ontheffing
·         Huiswerk
Dag 2:
·         Bespreken huiswerk
·         Herkennen van 25 soorten flora en fauna
·         Aantoonbaar zorgvuldig handelen in een werkinstructie
·         Maken casussen
·         Communicatie en werkproces
·         Examentraining
·         Examen (meerkeuze en werkinstructie, duur 2 uur)

 
 
 
Terug naar Dienstverlening