Projecten

Assessor hoofdfase Educatie en Kennismanagement bij Aeres Hogeschool Wageningen

Constructeur VHG Branche-opleiding 2.0 bij VHG/SOG
De VHG Branche-opleiding is succesvol en in de afgelopen jaren sterk gegroeid in het aantal licentiescholen en het aantal studenten. Ook commerciële partijen als uitzendbureaus zien inmiddels de waarde van de VHG Branche-opleiding in en kopen complete klassen in. Dit succes is deels te danken aan de inhoud en het imago van de opleiding. Een inhoudelijk sterke opleiding met gemotiveerde leerlingen en betrokken docenten die in de avonduren plaats vindt.
VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen FNV Agrarisch Groen, CNV Vakmensen en sectorfonds Colland Arbeidsmarkt willen de VHG Branche-opleiding 2.0 realiseren. De sector wil inspelen op zowel de marktontwikkelingen, de verandering van het hoveniersberoep én de zowel kwantitatieve als kwalitatieve mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt voor hoveniers. Komend jaar zijn 2.550 hoveniers en 1.350 groenvoorzieners extra nodig.

Adviseur Openbare Ruimte bij Gildebor
Als interim Adviseur Openbare Ruimte bij de afdeling Ondersteuning ben ik verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van groenonderhoud- en netheidswerkzaamheden in de gemeente Hengelo en gemeente Hof van Twente. Daarnaast zorg ik voor de afhandeling van klachten en meldingen. Tevens ondersteun ik in de voorbereiding, aanbesteding en uitvoering van het Meerjarenplan Groenrenovatie.
Gildebor voert als samenwerkingspartner namens de gemeenten Hengelo en Hof van Twente het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uit.

Projectleider keuzedeel ‘Beheer en onderhoud van sportvelden en golfbanen’ bij VHG, Cumula, BSNC en NGA
De ontwikkeling en implementatie van het MBO keuzedeel wordt uitgevoerd in opdracht van vier brancheorganisaties te weten VHG, Cumula, BSNC en NGA in overleg met vier AOC partners AOC Oost, Wellant, Groenhorst en Helicon. Het wordt specifiek ontwikkeld voor de kwalificaties Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek, Vakbekwaam hovenier en Opzichter uitvoerder groene ruimte.
Door intensiever gebruik worden steeds hogere eisen gesteld aan sportvelden en golfbanen. In combinatie met afspraken zoals Green Deals, klimaatverandering en een grotere variëteit in buitensportvloeren wordt het onderhoud complexer en worden hogere eisen gesteld aan de medewerkers.
De vraag naar beginnend beroepsbeoefenaren met specifieke kennis en vaardigheden op het gebied van onderhoud aan sportvelden en golfbanen neemt, in het bijzonder bij bedrijven waarin dit een aparte specialisatie is, toe. Na het volgen van dit keuzedeel heeft de student verdiepende kennis en vaardigheden opgedaan op dit gebied, waardoor zijn kansen op de arbeidsmarkt worden vergroot.
Het keuzedeel is opgezet als blended learning waarbij praktijkdagen afgewisseld worden met modernere vormen van educatie zoals e-learning, filmpjes etc.

Lid projectgroep ‘Waardevol Groen’ bij Stadswerk
De projectgroep is de ogen en oren van de vereniging Stadswerk voor relevante thema’s voor openbaar groen. De missie van de projectgroep is: ‘Gemeenten en andere partijen ondersteunen bij het duurzaam realiseren van een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving door natuurlijk groen en de noodzakelijke kennis hiervoor te verzamelen en te delen.’

Constructeur kennisexamens niveau 4 Groene Ruimte bij Cito
Het Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling of Cito is een organisatie voor het ontwikkelen en afnemen van examens en toetsen. Het betreft kennisexamens voor niveau 4 van het kwalificatiedossier Groene Ruimte.

Projectleider ontwikkeling en implementatie Meesterhovenier bij VHG
De titel van Meesterhovenier is de hoogste titel die een hovenier kan behalen. Met deze titel laat de ervaren en vakbekwame hovenier zien dat hij tot de top in zijn vakgebied behoort. Een hovenier die zich in de dagelijkse  beroepspraktijk verder heeft ontwikkeld, moet de mogelijkheid hebben zich te onderscheiden op het hoogste niveau. Met het instellen van de Meestertitel wil VHG excellent hedendaags vakmanschap waarderen en onder de aandacht brengen. Vakmanschap dat uitstijgt boven het ambacht en zich ook richt op innovaties en op verduurzaming van de groene omgeving van de toekomst.
Op deze manier tillen we het vak naar een hoger niveau en maken we het aantrekkelijker voor nieuwe collega’s om in te stromen. Het stimuleert jongeren en collega-hoveniers om de lat hoog te leggen en het beste uit zichzelf te halen.
In het najaar van 2016 starten we met het pilotproject. Meer info op: http://www.vhg.org/vakgroepen/hoveniers/meesterhovenier

Docent Tuin & Landschap en Biologie bij Aeres Hogeschool Wageningen
Aeres Hogeschool Wageningen is de voormalige Stoas Hogeschool. Ze leidt docenten en kennismanagers op voor de groene sector en voor consumptieve technieken, en masters in leren & innoveren.

EVC-assessor bij Libereaux
EVC is een landelijk erkende methode waarbij (werk)ervaring afgezet wordt tegen een erkende opleidingsstandaard op mbo- of hbo-niveau.
Als assessor ben ik actief in de MBO kwalificatiedossiers Groene Ruimte, AMBOR (Afval, Milieu, Beheer & Onderhoud Openbare Ruimte) en BOC (Beroeps Overstijgende Competentiestandaard).
Mijn werkzaamheden bestaan uit het beoordelen van een aangeleverd portfolio, het voeren van een criterium gericht interview, het uitvoeren van een performance assessment en het schrijven van een EVC-rapportage ofwel ervaringscertificaat.
Libereaux is als adviesbureau marktleider op het gebied van persoonlijke portfoliotrajecten binnen de Overheid.

Toezichthouder IBOR gemeente Hengelo
Bij het beheer en onderhoud van de openbare ruimte kiest de gemeente Hengelo voor een resultaatgerichte werkwijze op basis van vooraf afgesproken beelden. Deze zijn vastgelegd in de beheercatalogus. Het geeft de gemeente de mogelijkheid om middels besteksschouwen op kwaliteit te sturen om zo het afgesproken ‘beeld van de openbare ruimte’ te realiseren. Mijn opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:
– toezicht houden op correcte en tijdige uitvoering van  de werkzaamheden door verschillende groenaannemers;
– uitvoeren van termijnkeuringen (beeldkwaliteitsmetingen);
– verwerken van de meetresultaten;
– beoordelen van de week- en termijnstaten;
– deelnemen bouwvergaderingen.

Leerstofontwikkelaar AOC Oost
In het onderwijsmodel BBL-opleidingen Groene Ruimte werkt AOC Oost volgens de leerlijnen van De Bie. Het schooljaar is hiervoor opgedeeld in vier perioden. Deze lopen gelijk aan de seizoenen in de branche en daar zijn ook de activiteiten in elke periode op afgestemd. Per periode staat een authentieke integrale BPV-opdracht centraal. Met daarbij een overzicht van de resultaateisen gericht op product en proces.
Om de BPV-opdracht goed te kunnen uitvoeren heeft de deelnemer theoretische kennis nodig. In een periode worden tijdens de lesdag diverse theorie-onderwerpen behandeld. Deze komen overeen met de onderwerpen van de BPV-opdracht. Daarnaast leert de deelnemer praktische vaardigheden beheersen die worden aangeleerd op het BPV-bedrijf.

In het kader van deze opdracht worden voor de MBO niveau’s 2 en 3 zowel de integrale opdrachten als de cursussen (school) en de trainingen (bpv-bedrijf) in samenspraak met school ontwikkeld.

Consulent / ambassadeur Operatie Steenbreek
Operatie Steenbreek is een landelijke samenwerkingsverband tussen groene kennisinstellingen, bedrijfsleven, overheid en burgers, met als doel de toenemende betegeling van particuliere tuinen tegen te gaan en zodoende het stedelijke leefklimaat te verbeteren. Uniek is dat we daarvoor de synergie tussen lokale overheden, bedrijfsleven, inwoners, maatschappelijke organisaties en kennisinstellingen zoeken, versterken en benutten. De campagne richt zich op dit moment vooral op het veranderen van een mindset door de voordelen van Groen onder de aandacht te brengen. In samenwerking met verschillende gemeenten worden trajecten opgezet om bewoners te enthousiasmeren en te begeleiden hun tuin te vergroenen. Zo dragen burgers zelf bij aan de leefbaarheid van hun stad en buurt.

Docent biologie Stoas-Vilentum Hogeschool Wageningen
Stoas Wageningen is een unieke, kleinschalige kennisinstelling, die opleidingen, onderzoek en diensten aanbiedt gericht op het (groene) onderwijs en de groene sector. Ze leidt docenten en kennismanagers op.

Procesmanager Entente Florale
Het project “Groen ondernemen groen doen” van de stichting Entente Florale Nederland komt voort uit de transitie die in de Nederlandse samenleving gaande is. Een beweging naar een vitale groene leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Gezondheid, duurzaamheid en biodiversiteit zijn hierbij de sleutelwoorden.
In het project worden groene initiatieven gerealiseerd van bewoners in Overijssel en Noord-Brabant. Namens Entente Florale leg ik de verbinding tussen bewoners, gemeenten en het lokale groene bedrijfsleven als het gaat om ontwikkeling, uitvoering en beheer.

Educatief Auteur Ontwikkelcentrum Ede
In verband met de komst van het nieuwe Kwalificatie Dossier Groene Ruimte in 2015 voor het groene onderwijs wordt de bestaande content (lesmaterialen) geïnventariseerd en geactualiseerd. Op dit moment zijn we druk bezig de content voor het basisdeel van het nieuwe Kwalificatie Dossier te herschrijven.

Interim docent Natuur en Groene Ruimte
Als interim docent val ik in en geef ondersteuning met betrekking tot een tijdelijk personeelstekort bij Agrarische Opleidings Centra (AOC). Onder andere bij AOC Oost locatie Almelo, Twello, Enschede, Doetinchem en voor de bedrijfsopleidingen van Groeipunt.
Klanten zijn onder andere: Delta Zutphen, Hacron Lievelde, SWB Hengelo, Gemeente Enschede, Soweco Almelo, Top-Craft Oldenzaal, Veluweplant in Lunteren.

Trainer Wet Natuur Bescherming (voorheen Flora en faunawet) (her)certificering
De tweedaagse training ‘FF-wet N1 en N2 Bestendig Beheer’ is gegeven aan leerlingen van de MBO niveau 4 opleiding Manager Natuur en Recreatie van AOC Oost, Groenhorstcollege, bij de gemeente Doetinchem, Delta in Zutphen, Amfors in Amersfoort, BTL Emmen.
De trainingen voor de hercertificering ‘FF-wet N1 Bestendig Beheer’ en ‘FF-wet N2 Bestendig Beheer’ zijn gegeven aan voormannen, uitvoerders en werkvoorbereiding van Het Groenbedrijf in Deventer, voormannen, toezichthouders en wijkbeheerders van de gemeente Hengelo en verschillende trainingsgroepen bij Groeipunt.

Trainer De Levende Tuin
In het kader van het Sectorplan Hoveniers verzorg ik in de winterperiode de meerdaagse training ‘De Levende Tuin’. Deze training is verzorgd als 5-daagse incompany training bij hoveniersbedrijf Van der Tol in Amsterdam en als 4-daagse training voor BBL-leerlingen van het Groenhorst in Almere.
Naast deze trainingen verzorg ik ook workshops en lezingen over De Levende Tuin bij onder andere TRI groei in groen, groendocenten 4Groen (AOC Oost, AOC Terra, Groene Welle en Norwin College), Duurzaamheidsmarkt Almelo, Beurs Huis en Tuin Leeuwarden.
De Levende Tuin is een concept van de branchevereniging VHG.

Trainer Snoeien op beeld
Het doel van deze training is onderlinge afstemming om een eenduidig snoeibeeld te verkrijgen dat voldoet aan de gevraagde prestatie-eis van de opdrachtgever. Wat staat er in de beeldkwaliteitscatalogus van de CROW, wat staat er in het bestek en wat zien we aan snoeibeelden in de praktijk? De training is verzorgd voor uitvoerders, werkvoorbereiders en toezichthouders van Het Groenbedrijf en de gemeente Deventer.

Trainer IBOR Kwaliteitsgestuurd Beheer
In het kader van het Sectorplan Hoveniers heb ik in de winterperiode van 2013-2014 maatwerk incompany trainingen gegeven over Kwaliteitsgestuurd beheer in de openbare ruimte.
Deze trainingen zijn gegeven bij de groenvoorzieningsbedrijven BTL Realisatie Hengelo en Krinkels Hengelo, waarbij ook medewerkers hebben deelgenomen van Dolmans Landscaping Borculo.

Trainer RAW-systematiek basis én Beeldbestekken in de RAW
Beide trainingen vonden plaats bij AOC Oost locatie Almelo voor leerlingen aan de MBO niveau 4 opleiding Manager Natuur en Recreatie. Tijdens de training is inzicht verkregen in de opbouw van de RAW-systematiek waarna ook heel gericht aandacht werd besteed aan het beeldbestek en de daarmee samenhangende methoden van meten en verrekenen.
De trainingen zijn onder andere verzorgt voor lesgroepen van  AOC Oost, Groeipunt en TRI Nederland. Bij Delta in Zutphen hebben alle uitvoerende hoveniers de training ‘Omgaan met beeldbestekken’ gevolgd evenals de voormannen van Amfors in Amersfoort. Deze laatste groep ontvangt aansluitend ook werkplekcoaching in het werken met beeldbestekken.

Trainer Begeleidingssnoei van laanbomen
Deze eendaagse training is gegeven bij AOC Oost Groeipunt, Groenhorst college, TRI Noordwest Nederland,

Projectleider Groeipunt (onderdeel van AOC Oost)
Als projectleider tactisch en operationeel verantwoordelijk voor het realiseren van onderwijsprojecten bij klanten. Dit hield ondermeer in het definiëren van het project, inrichten van de projectorganisatie, leiding geven aan projectmedewerkers en de projectvoortgang bewaken.
Onder andere bij: TopCraft Oldenzaal, Hacron Groen Lievelde, Soweco Almelo, SWB Borne, Veluweplant Lunteren, Delta Zutphen, Vossebeld cultuur & civiele techniek BV Oldenzaal, Visschedijk hoveniers Enschede project ‘Fit for Job’.

Adviseur Hovenier Sjef Hagen
– Bedrijfseconomische analyse uitvoeren.
– Uitvoeren marketingonderzoek, opstellen marketingplan en ontwerpen worksamples tbv verkoop openhaardhout.

Toezichthouder Gemeente Hengelo
Toezichthouder voor een groot omvorming- en renovatieproject in het openbaar groen van Hengelo Noord. Hier fungeerde ik als centrale spil tussen de afdeling stadsdeelbeheer, ambtenaren, verschillende groenaannemers en bewoners.
Het plan tot omvorming en realisatie is voorgekomen uit een bezuinigingstaakstelling op het gemeentelijke groenonderhoud.

AOC Oost te Almelo
Uitvoeren SWOT-analyse voor het kernteam Natuur en Groene Ruimte.

Trainer ‘Veilig werken langs de weg’
Ontwerpen en uitvoeren maatwerk incompany trainingen Veilig werken langs de weg.
Onder andere bij: AOC Oost Groeipunt, TRI Noordwest Nederland, Groenhorstcollege, SWB Borne (alle uitvoerende hoveniers), Soweco Almelo, gemeente Twenterand, gemeente Hengelo, loonbedrijf Dekker in Vriezenveen, IBN in Uden, TRI Noordwest Nederland en TRI Noordoost Nederland, Herenbos personeelsdiensten, MaxX praktijkonderwijs Neede.

Trainer Deventer Groen Bedrijf
Ontwerpen en uitvoeren maatwerk incompany trainingen RAW-systematiek basis én gevorderden’ voor voormannen en uitvoerders. De trainingen zijn incompany gegeven bij Hoveniersbedrijf In het Groen en het Deventer Groen Bedrijf.

Trainer Delta Zutphen
– Ontwerpen en uitvoeren maatwerk incompany trainingen Flora en Faunawetgeving niv. 2.
– Ontwerpen en uitvoeren maatwerk incompany trainingen RAW-systematiek (beeldbestek).

Vossebeld cultuur & civiele techniek BV
Opstellen strategisch opleidingsbeleidsplan.

Ga naar Referenties